Διπλωματικές Εργασίες

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ

Επιβλέπουσα: Μαρίνα Πανταζίδου

 

•  Αξιολόγηση της αναερόβιας αναγωγικής αποχλωρίωσης κατά την εφαρμογή της σε πλήρη κλίμακα

            Γαλλίκα Βασιλική, 2022

•   Επισκόπηση της υδραυλικής διάρρηξης και διερεύνηση της αύξησης της υδραυλικής αγωγιμότητας κατά την εκμετάλλευση αερίου

            Ράντος Δημήτριος, 2016

•    Φυσική εξασθένηση πετρελαιοειδών: Αποτίμηση της μεθόδου αποκατάστασης σε χώρους ρυπασμένους με καύσιμα διαφορετικής σύστασης

            Χρυσανθοπούλου Μαργαρίτα, 2016

•    Ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου νερού από βιομηχανίες δομικών υλικών: τσιμέντο, χάλυβας, αλουμίνιο

            Πατερομιχελάκη Ιωάννα - Μαρία, 2016

•     Αντικροτικό πρόσθετο βενζίνης μεθυλοτριτοταγής βουτυλαιθέρας (ΜΤΒΕ): Η προοπτική φυσικής εξασθένησης στο υπόγειο νερό

            Ρόντου Λιζέτα, 2016

•     Χρήση αναλυτικών λύσεων της εξίσωσης μεταφοράς για την προσομοίωση πειραμάτων με ιχνηθέτες σε φυσικούς υδροφορείς

            Γιαμαλάκη Μαρίνα, 2016

•     Τι μπορεί να πετύχει η παρακολουθούμενη φυσική εξασθένηση σε χώρους ρυπασμένους με χλωροαιθένια.

            Ελμαλόγλου Αριάδνη, 2014

•     Συγκριτική διερεύνηση της επίδρασης των εδαφικών χαρακτηριστικών στην επίδοση των μεθόδων εισπίεσης ατμού και άντλησης νερού.

      Καραντινός Εμμανουήλ, 2013

•     Διερεύνηση συμβολής της φυσικής εξασθένησης στην αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων με πετρελαιοειδή.

      Λακουρίκη Χρήστος, 2012

•     Περατά Διαφράγματα-Αντιδραστήρες για την Αποκατάσταση Υπογείων Υδάτων: Εφαρμογές Ευρείας Κλίμακας και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σχεδιασμών

      Αλέξανδρος Ψωμάς, 2010

•     Διαδικασία Εντοπισμού και Αποτίμησης Πιθανά Ρυπασμένων Χώρων στην Ελλάδα: Μια Εφαρμογή για τις Βιομηχανίες Χαρτιού και Χρωμάτων

      Κωνσταντίνα Πιτσάκη, 2010

•     Συγκριτική Παρουσίαση και Ανάλυση Περιστατικών Βιοαποκατάστασης μέσω Αναερόβιας Αναγωγικής Αποχλωρίωσης

      Βασιλειάνα-Μαρία Ζηκίδη, 2010

•     ΧΥΤΑ-Βιοαντιδραστήρες: Eξέλιξη και Προσομοίωση Καθιζήσεων

      Αναστασία Κράσσου, 2009

•     Στεγανωτικές Στρώσεις ΧΥΤΑ: Κριτήρια Σχεδιασμού και Μέθοδοι Αποτίμησης Προστασίας Υπεδάφους

      Κυριάκος Κανδρής, 2008

•     Επιλογή Τεχνολογιών Ελέγχου και Παρακολούθησης Στεγάνωσης Πυθμένα ΧΥΤΑ

      Ελίνα Κουτσογιαννοπούλου, 2007

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA