Ερευνητικές Περιοχές

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών του Τομέα Γεωτεχνικής έχει επεκταθεί κατά τα τελευταία χρόνια, ανταποκρινόμενη σε τεχνολογικές εξελίξεις και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Η έρευνα στον Τομέα γίνεται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού, σημαντικό δε μέρος αυτής χρηματοδοτείται από Ελληνικούς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Στην έρευνα συμμετέχουν το επιστημονικό προσωπικό του Τομέα, οι τελειόφοιτοι σπουδαστές κατά την εκπόνηση των διπλωματικών τους εργασιών , και ιδιαιτέρως οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές,  στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.

 

Οι ερευνητικές εργασίες που εκπονούνται στον Τομέα καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων με θεμελιώδη αλλά και με εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Οι  τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι:

 

-  Η εργαστηριακή μελέτη, με χρήση προτύπων εργαστηριακών συσκευών, και η θεωρητική προσομοίωση, με εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων, της συμπεριφοράς ειδικών εδαφικών σχηματισμών οι οποίοι απαντώνται συχνά στον Ελληνικό χώρο, αλλά και στο εξωτερικό (π.χ., εδάφη με δομή, μερικώς κορεσμένα εδάφη, εδάφη με ερπυστικά χαρακτηριστικά, σιμεντωμένα εδάφη, λιγνίτες).

-  Η αναλυτική διερεύνηση της διάνοιξης και υποστήριξης σηράγγων (θέματα ευστάθειας και ενίσχυσης του μετώπου εκσκαφής, φορτίσεις στην τελική επένδυση σηράγγων).

-  Βελτιώσεις εδαφών με χαλικοπασσάλους – εδαφοπασσάλους

-  Η επίδραση των τοπικών εδαφικών συνθηκών στην ένταση και τα φασματικά χαρακτηριστικά της  σεισμικής κίνησης.

-  Η εργαστηριακή και αναλυτική προσομοίωση της συμπεριφοράς εδαφών σε δυναμική φόρτιση και η παράλληλη ανάπτυξη αναλυτικών προσομοιωμάτων γραμμικής και μη γραμμικής απόκρισης.

-  Η συμπεριφορά βαθειών θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων υπό στατική και σεισμική επιπόνηση.

-  Η τεκμηρίωση και ανάλυση ιστορικών γεωτεχνικών αστοχιών κατά τη διάρκεια πρόσφατων σεισμών, όπως του Αιγίου (1995), του Κόμπε Ιαπωνίας (1995), της Νικομήδειας (1999) και της Αθήνας (1999).

-  Η ανάπτυξη τεχνολογίας ενίσχυσης εδαφών με τεχνητά υλικά  (γεωυφάσματα, γεωπλέγματα κ.λ.π.).

-  Η εφαρμογή γεωλογικών-γεωτεχνικών μεθόδων για την προστασία του περιβάλλοντος.

-  Εφαρμογές της περιβαλλοντικής γεωτεχνικής στον χαρακτηρισμό και την αποκατάσταση περιστατικών ρύπανσης του υπεδάφους και σε θέματα σχεδιασμού και παρακολούθησης χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA