Ο Τομέας

 

Ο Τομέας Γεωτεχνικής συγκροτήθηκε το 1982 με βάση τις τέως έδρες Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων σύμφωνα με το Νόμο-Πλαίσιο 1268/82 για την Ανώτατη Παιδεία και υπάγεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

                                   

Στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Γεωτεχνικής περιλαμβάνονται:

 

(1)   Διερεύνηση του υπεδάφους, εργαστηριακός προσδιορισμός της μηχανικής συμπεριφοράς εδαφών υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες φόρτισης, επί τόπου μετρήσεις εδαφικών παραμέτρων.

 

(2)   Υδατική ροή διαμέσου του εδάφους.

 

(3)   Τεχνική συμπεριφορά πετρωμάτων, βραχομάζας και γεωλογικών σχηματισμών.

 

(4)   Προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς των εδαφικών και βραχωδών υλικών.

 

(5)   Ανάλυση ευστάθειας πρανών και αντιστηρίξεων.

 

(6)   Υπολογισμός, σχεδιασμός και κατασκευή θεμελιώσεων τεχνικών έργων.

 

(7)   Δυναμική συμπεριφορά εδαφών, θεμελιώσεων και γεωτεχνικών κατασκευών.

 

(8)   Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες.

 

(9)   Σεισμική συμπεριφορά υπογείων κατασκευών, λιμενικών κρηπιδότοιχων, βάθρων γεφυρών.

 

(10) Χρήση αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων στην επίλυση προβλημάτων εδαφομηχανικής, θεμελιώσεων και εδαφοδυναμικής.

 

(11) Aνάλυση γεωτεχνικών αστοχιών, με έμφαση στις σεισμικές αστοχίες.

 

(12) Προστασία και αποκατάσταση του γεωπεριβάλλοντος.

 

(13) Τεχνική Γεωλογία και υδρογεωλογία σε καρστικούς σχηματισμούς.

 

(14) Γεωτεχνική περιγραφή και συμπεριφορά ασταθών εδαφικών και βραχωδών μαζών σε εφαρμογές υπογείων σηράγγων και φραγμάτων.

 

Λόγω του ανωτέρω διακλαδικού γνωστικού αντικειμένου, η εκπαίδευση καθώς και η ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα σχετίζεται άμεσα με τους υπόλοιπους Τομείς της Σχολής των Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

 

Στον Τομέα υπηρετούν 6 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ΔΕΠ, 3 μέλη Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΕΔΙΠ, και 5 μέλη Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού. Στον Τομέα υπάγονται δύο εργαστήρια, το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και το Εργαστήριο Θεμελιώσεων.

 

Ο Τομέας διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του και από τον Διευθυντή που εκλέγεται με ετήσια θητεία.

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA