Προπτυχιακά

Γεωλογία Μηχανικού (1o εξ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)

Εφαρμογές της γεωλογίας στην επιστήμη του Μηχανικού. Τα υλικά της γης. Περιγραφή και ιδιότητες των κυριοτέρων ορυκτών και πετρωμάτων και τεχνική συμπεριφορά στα τεχνικά έργα. Ενδογενείς και εξωγενείς γεωλογικές διεργασίες. Αποσάθρωση και διάβρωση - Γεωμορφολογία. Υπόγεια νερά και κατασκευές. Κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί. Ανάγνωση γεωλογικών χαρτών και επεξεργασία δεδομένων για μελέτες και κατασκευή τεχνικών έργων.

 

Διδάσκων: Γ.Τσιαμπάος

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ (1ο & 2ο Εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)

Εργαστηριακές ασκήσεις αδρανών, σκυροδέματος, μετάλλων, ξύλου, εδαφικών υλικών, σύνθετων υλικών, ασφαλτικών υλικών, φυσικών λίθων, τεχνητών πλίνθων. Μετρολογία και τεχνική των μετρήσεων.

 

Διδάσκοντες: Σ. Μπαδογιάννης, Β. Γεωργιάννου, Χ. Μουζάκης, Χ. Πλατή

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (3ο & 4ο Εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)

Εργαστηριακές ασκήσεις κατασκευών διαφόρων υλικών. Μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς κατασκευών, υπό στατική και δυναμική φόρτιση. Υπολογισμοί εντατικής και παραμορφωσιακής κατάστασης.

 

Διδάσκοντες: Β. Γεωργιάννου, Χ. Μουζάκης

 

Εδαφομηχανική Ι (4o εξ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)

Εισαγωγή, παραδείγματα εφαρμογών Εδαφομηχανικής. Η φύση του εδάφους, κατηγορίες εδαφικού υλικού, πυκνότητα, σχετική υγρασία, όρια συνεκτικότητας, διερεύνηση του υπεδάφους. Τάσεις και παραμορφώσεις εδαφικού στοιχείου, περιγραφή εντατικής κατάστασης σημείου (κύκλος Mohr), ολικές και ενεργές τάσεις, αρχή της "ενεργού τάσης", γεωστατικές τάσεις, τάσεις λόγω επιβολής εξωτερικών φορτίων (συνθήκες επίπεδης παραμόρφωσης & αξονικώς συμμετρικής παραμόρφωσης) και εφαρμογές. Φαινομενολογικός και μικροσκοπικός μηχανισμός παραμορφώσεων εδαφικού υλικού - ο τρίπτυχος ρόλος της υδατικής φάσης. Σχέση τάσεων παραμορφώσεων υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις: μονοδιάσταση συμπίεση, κυλινδρική (τριαξονική) συμπίεση, απλή διάτμηση, στρέψη. Διατμητική αντοχή εδαφικού στοιχείου, κριτήριο αστοχίας Mohr-Coulomb. Αστράγγιστες συνθήκες φόρτισης: υπερπίεση πόρων, σχέση τάσεων παραμορφώσεων υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις. αστράγγιστη διατμητική αντοχή εδαφικού στοιχείου και εφαρμογές.

 

Διδάσκοντες: Γ. Μπουκοβάλας, Μ. Καββαδάς

 

Εδαφομηχανική ΙΙ (5o εξ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)

Γενική ανασκόπηση. Ελαστική συμπεριφορά εδαφικού στοιχείου. Κατανομή τάσεων σε δίστρωτον ελαστικό ημίχωρο. H αρχή του St. Venant. Οριζόντιες εδαφικές ωθήσεις υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις. Οριακές μέθοδοι Rankine και Coulomb. Τοίχοι αντιστηρίξεως βαρύτητας. Αντιστηρίξεις: εμβάθυνση, εφαρμογές. Οι αντιστηρίξεις των σταθμών του Μετρό. Μέθοδοι οριακής ισορροπίας στην εδαφομηχανική. Ευστάθεια πρανούς υπό στραγγιζόμενες και αστράγγιστες συνθήκες. Υπολογισμός οριακού φορτίου θεμελιώσεως, θραύση του εδάφους σε μία διάσταση. Υδατική ροή διαμέσου του εδάφους. Χρονική εξέλιξη των υδατικών υπερπιέσεων και στερεοποίηση αργιλικού στρώματος λόγω επιβεβλημένου εξωτερικού φορτίου. Σεισμική Ρευστοποίηση.

 

Διδάσκοντες: Β. Γεωργιάννου, Ν. Γερόλυμος, Αχ. Παπαδημητρίου, Μ. Πανταζίδου

 

Θεμελιώσεις (6ο εξ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)

Με βάση τη γνώση της συμπεριφοράς των εδαφών (Εδαφομηχανική) σχεδιάζονται οι κατάλληλες θεμελιώσεις που στοχεύουν στην ασφάλεια της κατασκευής έναντι αστοχίας του φέροντος εδάφους και στον περιορισμό των μετακινήσεων της κατασκευής κάτω από επιτρεπόμενα όρια. Η θεωρία συνδυάζεται με τους ισχύοντες κανονισμούς έτσι ώστε ο φοιτητής να είναι σε θέση να εφαρμόσει, μέσω των κανονιστικών διατάξεων που θα ισχύουν στην επαγγελματική του πορεία, το θεωρητικό του υπόβαθρο σε κατασκευαστικά θέματα.

 

Διδάσκοντες: Μ. Καββαδάς, Β. Γεωργιάννου

 

Bραχομηχανική - Σήραγγες (7o εξ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)

Βραχομηχανική: εξέλιξη και εφαρμογές. Βράχος και Βραχομάζα. Οι ασυνέχειες και η επιρροή τους στη συμπεριφορά της βραχομάζας. Συστήματα ταξινομήσεως (Deere, RMR, NGI, GSI). Επί τόπου εντατική κατάσταση βραχόμαζας. Φυσικά χαρακτηριστικά, μηχανική συμπεριφορά και κριτήρια αστοχίας άρρηκτου βράχου και βραχομάζας. Ευστάθεια βραχωδών πρανών. Θεμελιώσεις σε βραχομάζα. Σήραγγες : Κατανομές τάσεων και παραμορφώσεων γύρω από βαθιές και αβαθείς σήραγγες υπό ελαστικές και ελαστοπλαστικές συνθήκες. Μηχανισμοί χαλαρώσεως της βραχόμαζας, καμπύλες συγκλίσεως-αποτονώσεως, αρχές της μεθόδου ΝΑΤΜ, προσωρινή υποστήριξη σηράγγων και αλληλεπίδραση με τη βραχόμαζα. Μηχανική διάνοιξη σηράγγων (ΤΒΜ). Πιέσεις επί των μονίμων επενδύσεων σηράγγων.

 

 Διδάσκοντες: Γ. Τσιαμπάος, Μ. Καββαδάς

 

Πειραματική Εδαφομηχανική (7ο εξ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο εργαστηριακός προσδιορισμός των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την εδαφική συμπεριφορά. Οι σπουδαστές εκτελούν τις κυριότερες δοκιμές της εδαφομηχανικής στο εργαστήριο προπτυχιακών σπουδών που αποτελεί τμήμα του εργαστηρίου Εδαφομηχανικής.

 

Διδάσκων: Β.Ν. Γεωργιάννου

 

Τεχνική Γεωλογία (8o εξ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)

Τεχνική Γεωλογία και Γεωτεχνική Μηχανική. Ιδιότητες του γεωλογικού υλικού - άρρηκτου πετρώματος. Το πέτρωμα ως ασυνεχές μέσο, Βραχομάζα. Γεωτεχνική ταξινόμηση πετρωμάτων και βραχομάζας. Έρευνα πεδίου. Γεωλογικά θέματα ευστάθειας βραχωδών πρανών και θεμελιώσεων. Γεωλογία σηράγγων και υπογείων έργων. Γεωλογία φραγμάτων και ταμιευτήρων. Θέματα Γεωλογίας Ελλάδος σε σχέση με τη μελέτη και κατασκευή Τεχνικών ΄Εργων.

 

Διδάσκων: Γ. Τσιαμπάος

 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (8ο εξ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)

Πέρα από μια εισαγωγή για τους τύπους φραγμάτων και των συμπαρομαρτούντων έργων, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα γεω-φράγματα, και στα γεωτεχνικά θέματα που καθορίζουν την ανάλυση, το σχεδιασμό και την κατασκευή τους: η διήθηση νερού, η στατική και η σεισμική ευστάθεια των πρανών τους, οι καθιζήσεις, η συμπύκνωση των υλικών τους επιτόπου και τα φίλτρα και στραγγιστήρια που εμπεριέχουν.

 

Διδάσκων: Αχ. Παπαδημητρίου

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ (8ο Εξ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)

Η μηχανική του συνεχούς μέσου στην Υπολογιστική Γεωτεχνική. Αριθμητική ανάλυση της ευστάθειας και σταθεροποίησης πρανούς με την μέθοδο των λωρίδων. Εισαγωγή στις μεθόδους πεπερασμένων στοιχείων και διαφορών για την ανάλυση προβλημάτων συνοριακών τιμών της Γεωτεχνικής. Ανάλυση με πεπερασμένες διαφορές της μή-γραμμικής απόκρισης πασσάλου σε οριζόντια φόρτιση. Καταστατικά προσομοιώματα εδαφικής συμπεριφοράς. Εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων στην ανάλυση γεωτεχνικών έργων.

 

Διδάσκων: Ν. Γερόλυμος

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (9ο εξ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)

Η έννοια της αλληλεπίδρασης εδάφους–θεμελίου–κατασκευής. Παραδείγματα εφαρμογών σε θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις, υπόγεια έργα. Το άκαμπτο θεμέλιο σε ελαστικό συνεχές μέσον. Σεισμική αλληλεπίδραση εδάφους–κατασκευής. Δοκός και πλάκα επί εδάφους υπό την επιβολή εξωτερικού φορτίου. Θεμελίωση υποβαλλόμενη σε συγκεντρωμένη εδαφική παραμόρφωση. Πάσσαλος σε εγκάρσια φόρτιση. Πάσσαλος σε κατακόρυφη φόρτιση. Αλληλεπίδραση πασσάλου-προς-πάσσαλον.

 

Διδάσκων: Ν. Γερόλυμος

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ (9ο εξ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)

Εισαγωγή: Επανάληψη θεωρίας ωθήσεων γαιών και ροής στο έδαφος. Μέρος Ι: Εύκαμπτες αντιστηρίξεις χωρίς αγκύρωση καθώς και με αγκύρωση στην κεφαλή και καθ' υψος. Σχεδιασμός αγκυρώσεων έναντι εξόλκευσης αλλά και συνολικής αστοχίας (Kranz). Μέρος ΙΙ: Αναδρομή σε συνήθεις μεθόδους ενίσχυσης - βελτίωσης προβληματικών εδαφών. Βελτίωση του εδάφους με προφόρτιση σε συνδυασμό με χρήση στραγγιστηρίων (υπολογισμός φορτίου προφόρτισης, χρόνου παραμονής και διαστασιολόγηση καννάβου στραγγιστηρίων). Ενίσχυση εδαφών με χρήση χαλικοπασσάλων (διαστασιολόγηση χαλικοπασσάλων γιαμείωση καθιζήσεων και για αύξηση διατμητικής αντοχής).

 

Διδάσκων: Αχ. Παπαδημητρίου

 

ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (9ο Εξ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)

Εισαγωγή: προβλήματα και σημασία της εδαφοδυναμικής. Δυναμική των απλών ελαστικών κατασκευών. Φάσμα αποκρίσεως: έννοια και εφαρμογές. Σεισμική ολίσθηση στερεού σώματος εδραζομένου μέσω επιφανείας τριβής. Ανατροπή στερεού σώματος υπό σεισμική διέγερση. Εδαφική συμπεριφορά σε δυναμική και ανακυκλική επιπόνηση. Ρευστοποίηση κορεσμένων κοκκωδών εδαφών. Διάδοση κυμάτων σε 1 διάσταση, ανάκλαση και διάθλαση, διαδιδόμενα και στάσιμα κύματα. Το ανάλογο του ιξώδους απορροφητήρα. Συντονισμός. Διάδοση σεισμικών κυμάτων διαμέσου του εδάφους (“εδαφική ενίσχυση” σεισμικού κραδασμού). Ανάλυση ιστορικών περιστατικών για τον σεισμικό ρόλο του εδάφους, (Μεξικό, Καλαμάτα, Κόμπε, Αίγιο, Νικομήδεια, Λευκάδα). Διάδοση κυμάτων σε 2 διαστάσεις, επιφανειακά κύματα. Ταλαντώσεις επιφανειακών και εγκιβωτισμένων θεμελίων. Εφαρμογές σε πρόσφατα έργα στην Ελλάδα.

 

Διδάσκων: Γ. Μπουκοβάλας

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ (9ο Εξ. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)

Προστασία του υπεδάφους από την εν δυνάμει ρύπανση που σχετίζεται κυρίως με διαχείριση αποβλήτων (π.χ. ΧΥΤΑ) και με μεταφορά, αποθήκευση και χρήση τοξικών ουσιών (π.χ. πετρελαιοειδή, διαλύτες). Το μάθημα στοχεύει (α) στην κατανόηση των βασικών διεργασιών που καθορίζουν την εξάπλωση και τον περιορισμό της ρύπανσης, (β) στην κριτική εφαρμογή των εξισώσεων που περιγράφουν αυτές τις διεργασίες και (γ) στην εξοικείωση με περιστατικά.

 

Διδάσκων: Μ. Πανταζίδου

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Aναγνώριση γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής κατασκευής του τεχνικού έργου. Μελέτη της γεωτεχνικής έρευνας στην περιοχή του έργου με προσδιορισμό των εδαφικών στρώσεων και των αντιστοίχων εδαφικών παραμέτρων από εργαστηριακές και επί τόπου μετρήσεις, που θα χρησιμοποιηθούν στην επιλογή της μεθόδου θεμελίωσης του έργου. Μελέτη θεμελίωσης του έργου, περιλαμβανομένου του γεωτεχνικού μοντέλου, των αριθμητικών μεθόδων επίλυσης και του τελικού συστήματος θεμελίωσης. Χρήση των ανωτέρω γεωτεχνικών στοιχείων για το σχεδιασμό των ορυγμάτων (τοίχοι αντιστήριξης, έλεγχος της ευστάθειας πρανών) και των επιχωμάτων στην περιοχή του τεχνικού.

 

Διδάσκων: Μ. Καββαδάς

 

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA