Εργαστήρια

Τα εργαστήρια του Τομέα Γεωτεχνικής (Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων) περιλαμβάνουν πλήρη εξοπλισμό εφενός για τον  προσδιορισμό των φυσικών χαρακτηριστικών των εδαφών και αφετέρου για τον προσδιορισμό και τη διερεύνηση της συμπεριφοράς και των μηχανικών χαρακτηριστικών των εδαφών και των μαλακών βράχων. Διαθέτουν συσκευές συμπιεσομέτρου, διάτμησης και κλασικές τριαξονικές συσκευές συνήθων και υψηλών πιέσεων.

Για τη μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση κυλινδρικών δοκιμίων, τα εργαστήρια έχουν εξοπλισθεί με πλήρως αυτοματοποιημένες τριαξονικές συσκευές ελεγχομένων διαδρομών τάσεων. Αυτές οι συσκευές φέρουν ειδικούς μετρητές για τη μέτρηση των παραμορφώσεων και της πίεσης του νερού των πόρων επί του δοκιμίου αλλά και της ταχύτητας διατμητικών κυμάτων που εφαρμόζονται στα δοκίμια μέσω πιεζοκαμπτικών στοιχείων.Για τη δυναμική φόρτιση κυλινδρικών δοκιμίων, τα εργαστήρια του Τομέα Γεωτεχνικής διαθέτουν μια κλασική συσκευή δυναμικής τριαξονικής καταπόνησης (Dynamic Triaxial Test), ενώ για τη μελέτη της στατικής και δυναμικής φόρτισης εδαφών, μια συσκευή στρέψης δοκιμίου σχήματος κυλινδρικού δακτυλίου (Hollow Cylinder). Με τη συσκευή αυτή είναι δυνατός ο ανεξάρτητος έλεγχος των τριών κυρίων τάσεων σ1, σ2, σ3 και η μελέτη της ανισότροπης συμπεριφοράς εδαφών. Η μελέτη των δυναμικών ιδιοτήτων των εδαφών επί τόπου γίνεται με διάταξη Cross-Hole.

 

Στα πλαίσια της διδασκαλίας μαθημάτων έχει διαμορφωθεί το εργαστήριο προπτυχιακών σπουδών. Αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές για την εκτέλεση των βασικών δοκιμών της Εδαφομηχανικής.

 

Εκτός από τον εργαστηριακό  εξοπλισμό, τα Εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με προσωπικούς Η/Υ συνδεδεμένους είτε με τις συσκευές, είτε με τους κεντρικούς υπολογιστές του Ε.Μ.Π., είτε με work station που χρησιμοποιείται για εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων (GIS) στη Γεωτεχνική.

 

Ο ανωτέρω εξοπλισμός χρησιμοποιείται τόσο στην εκπόνηση διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών όσο και για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων.

 

Ακολουθήστε τους σχετικούς συνδέσμους για λεπτομερείς πληροφορίες για τα Εργαστήρια Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων.

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA