Ερευνητικά Προγράμματα

Α. Αναγνωστόπουλος

“Έλεγχος των επιπτώσεων των δονήσεων από ανατινάξεις πλησίον των αγωγών φυσικού αερίου” (2001-2003), Φορέας Χρηματοδότησης:  ΔΕΠΑ


 Β.Ν. Γεωργιάννου

“Πειραματικός προσδιορισμός καμπυλών G-γ χαρακτηριστικών ελληνικών εδαφών για χρήση στις μικροζωνικές μελέτες” (2000-2002), Φορέας Χρηματοδότησης: ΟΑΣΠ


 Γ. Γκαζέτας

“Risk Mitigation for Earthquakes and Landslides (LESSLOSS)” (2004-2007), Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση

 

“Ανάπτυξη νέας πρότυπης μεθοδολογίας υπολογισμού της καταπόνησης σιδηροδρομικής γέφυρας- Διερεύνηση και ανάλυση μεθόδων αντιμετώπισης της σεισμικής διαρρήξεως” (2004-2006), Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Σ.Ε.

 

“New concepts for turnouts in urban rail transit Infrastructure (TURNOUTS)”     (2003-2006), Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση

 

“Αντισεισμική προστασία γεφυρών (ΑΣΠροΓε)” (2003-2006), Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

 

“Θεμελίωση τεχνικών έργων σε σεισμικώς «προβληματικά» εδάφη υπό ισχυρή σεισμική δόνηση (X-SOILS ) ” (2003-2006). Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

 

“Σεισμός της Λευκάδας στις 14/8/2003: Φάση Α΄” (2003-2004), Φορέας Χρηματοδότησης: ΟΑΣΠ

 

“Διερεύνηση του κινδύνου μιας πιθανής σεισμικής διάρρηξης του ρήγματος της Αταλάντης και πρόταση σχεδιασμού  των  κτιρίων  του  Ο.Ε.Κ. για να  την αντιμετωπίσουν” (2003-2004), Φορέας Χρηματοδότησης: Ο.Ε.Κ.

 

“Fault–rupture and strong–shaking effects on safety of composite foundations andpipeline systems (QUAKER)” (2002-2005), Φορέας Χρηματοδότησης: ΕυρωπαϊκήΈνωση

 

“Ολίσθηση, Λικνισμός και Ανατροπή Σωμάτων υπό Σεισμική Διέγερση: Τρισδιάστατη Προσομοίωση με Αναλυτικές και Αριθμητικές Μεθόδους” (2002-2004), Φορέας Χρηματοδότησης: Εδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΕΜΠ

 

“Διερεύνηση της σεισμικής επάρκειας του φράγματος Αποσελέμη και του πύργου υδροληψίας με αριθμητικές μεθόδους” (2001-2002), Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)

 

“Υπολογιστική και πειραματική εκτίμηση των σεισμικών επιταχύνσεων στην επικεντρική ζώνη του σεισμού της Αθήνας 7/9/1999 (ΥΠΕΣΕΑ)” (2000-2002). Φορέας Χρηματοδότησης: ΟΑΣΠ

 

“Διερεύνηση της επιρροής των γεωτεχνικών συνθηκών στην ευστάθεια του αναχώματος και τη θεμελίωση του πύργου υδροληψίας του φράγματος Γαδουρά  Ν. Ρόδου  – Σεισμική απόκριση του πύργου υδροληψίας” (2000-2001).Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)

 

“Ο Ρόλος του Εδάφους και της Τοπογραφίας στις Αδάμες και Χελιδονού  (Σεισμός Αθήνας 7-9-99)”  (2001), Φορέας  Χρηματοδότησης: TEE

 

“Δι-διάστατη Προσομοίωση της Ανελαστικής Κυματικής Διάδοσης σε Ετερογενείς Εδαφικούς Σχηματισμούς και Συσχέτιση με την Επιλεκτική Συγκέντρωση Βλαβών στο Σεισμό της Αθήνας της 7-9-1999”  (2000 - 2001),

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΠΙΣΕΥ -ΕΜΠ

 

“TRISEE: 3-Διάστατη Ανάλυση της Σεισμικής Απόκρισης Εδάφους και Συστημάτων Εδάφους- Θεμελίου” (1996 - 1999), Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση


 Μ. Καββαδάς
 

Π. Μαρίνος

“Oριοθέτηση της συμπεριφοράς ιδιότυπων γεωλογικών σχηματισμών στην κατασκευή έργων υποδομής: από το γεωλογικό προσομοίωμα και το προσομοίωμα της βραχόμαζας στην εξαγωγή των παραμέτρων σχεδιασμού των έργων με έμφαση στις σήραγγες και στα υπόγεια έργα” (2005-2006), Φορείς Χρηματοδότησης: EE, Υπουργείο Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ)

 

“Έρευνα επί της συμπεριφοράς των γεωυλικών κατά την κατασκευή των σηράγγων της Εγνατίας Οδού Α.Ε. και επί των παραγόντων διαμόρφωσης του τελικού κόστους κατασκευής” (2004-2006), Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

 

"Γεωλογική-Γεωτεχνική έρευνα για την σταθεροποίηση των βραχωδών πρανών του βράχου της Μονεμβασίας Πελοποννήσου" (2004-2005), Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Πολιτισμού

 

“Γεωλογική – Γεωτεχνική Μελέτη του  Λεκανοπεδίου Αττικής” (2001– 2002), Φορέας Χρηματοδότησης:            ΟΑΣΠ

 

“Γεωλογική -  Γεωτεχνική Έρευνα Βραχωδών Πρανών Φρουρίου Μήθυμνας, Ν. Λέσβου” (2000-2001), Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΠΠΟ

 

“Διερεύνηση  της Σεισμικής Eπικινδυνότητας και της Επιδεκτικότητας σε Κατολισθήσεις, Διαβρώσεις και Μεταφορά Φερτών Υλών των Εδαφών στο Δ. Λεκανοπέδιο Αττικής’’  (1999 - 2001), Φορείς Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΑΣΔΔΑ

 

“Προκαταρκτική Γεωλογική – Γεωτεχνική Μελέτη σεισμόπληκτης περιοχής Β.Δ.  Λεκανοπεδίου Αθηνών” (1999 – 2000), Φορέας Χρηματοδότησης: ΟΑΣΠ

 

“ΓεωΠροΟδος” (1998 - 2001), Φορέας Χρηματοδότησης : ΓΓΕΤ – ΕΠΕΤ ΙΙ

 

“Γεωτεχνική Τράπεζα Πληροφοριών Λεκανοπεδίου Αττικής” (1998 - 2000), Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΒΕΤ/ΓΓΕΤ


 Γ. Μπουκοβάλας

“Εκτίμηση Σεισμικών Παραμέτρων Ανάλυσης Ευστάθειας Πρανών Χωμάτινων Φραγμάτων: Β’ Φάση” (2007-2009), Φορέας Χρηματοδότησης: ΔΕΗ

 

“Βελτίωση και ανάπτυξη μεθόδων σχεδιασμού υπογείων αγωγών μεταφοράς περιβαλλοντικά επικίνδυνων υλικών (λύματα, καύσιμα, χημικά) σε περιοχές υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας” (2004-2006), Φορείς Χρηματοδότησης: EE, ΥΠΕΠΘ (ΕΠΕΑΕΚ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι)

 

“Θεμελίωση τεχνικών έργων σε σεισμικώς “προβληματικά” εδάφη υπό ισχυρή σεισμική δόνηση” (2003-2006), Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ

 

“Αριθμητική Προσομοίωση Εδαφών και Θεμελιώσεων υπό Στατική και Δυναμική Φόρτιση” (2001-2003),  Φορείς Χρηματοδότησης: EE, ΥΠΕΠΘ (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ)

 

“Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Κατασκευών υπό Καθεστώς Ρευστοποίησης’’ (2001 - 2003), Φορέας Χρηματοδότησης: ΟΑΣΠ

 

“Επίδραση Υπογείων Έργων στα Φάσματα Αντισεισμικού Σχεδιασμού Κτιρίων’’ (2001 - 2003), Φορέας Χρηματοδότησης : ΟΑΣΠ

 

“Απλοποιημένα Κριτήρια Υπολογισμού της Σεισμικής Επικινδυνότητας Εδαφών, Πρανών και Ρηγμάτων’’ (2001 - 2003), Φορείς Χρηματοδότησης: YΠΕΧΩΔΕ/ΟΑΣΠ

 

“Αριθμητική Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Εδαφών και Θεμελιώσεων υπό Δυναμική Φόρτιση’’ (2000 - 2002), Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΜΠ - ΕΠΙΣΕΥ

 

“Ανάλυση Σεισμικής Επικινδυνότητας Εδαφών Δήμου Α. Λιοσίων’’ (1999 - 2000), Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Α . Λιοσίων


 Μ. Πανταζίδου

Διερεύνηση της Επίδρασης των Θειικών Iόντων στη Βιοεξυγίανση Υπογείων Υδάτων Ρυπασμένων με Χλωριωμένους Υδρογονάνθρακες (2008-2010), Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΕΜΠ (Eπιστημονικός Yπεύθυνος)

 

Εκτίμηση Επικινδυνότητας Ρυπασμένων Ιζημάτων (2005-2009), ΓΓΕΤ (Eπιστημονικός Yπεύθυνος: Αλεξάνδρα Κατσίρη)

 

EDUCATE! Building the Future of Transnational Cooperation in Water Resources in South East Europe (2005-2008), INTERREG IIIB CADSES Neighbourhood Programme (Eπιστημονικός Yπεύθυνος: Αλεξάνδρα Κατσίρη).

 

Ρύπανση Υπεδάφους από Χλωριωμένους Υδρογονάνθρακες: Αποκατάσταση με Βιολογικές Αναγωγικές Διαδικασίες (2004-2007), Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Eπιστημονικός Yπεύθυνος)

 Ι. Πρωτονοτάριος

“Διερεύνηση της πλέον σκόπιμης λύσης: Επισκευή και ενίσχυση ή μερική ή ολική ανακατασκευή, για την αποκατάσταση των εργατικών πολυκατοικιών του Δήμου Μεταμόρφωσης” (2000-2001), Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Μεταμόρφωσης

 

“Διερεύνηση της πλέον σκόπιμης λύσης: Επισκευή και ενίσχυση ή μερική ή ολική ανακατασκευή, για την αποκατάσταση των εργατικών πολυκατοικιών του Δήμου Αιγάλεω” (2000-2001), Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Αιγάλεω

 

“Διενέργεια ειδικής γεωτεχνικής έρευνας περιοχής του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής, μετά το σεισμό της 7-9-1999” ( 2001), Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Μεταμόρφωσης


 Γ. Τσιαμπάος

“Έρευνα επί της συμπεριφοράς των μεταμορφωμένων πετρωμάτων υπό συνθήκες φόρτισης έργων Πολιτικού Μηχανικού και της επίδρασης του ιστού στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες αυτών” (2005-2006), Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ)

 

“Διερεύνηση των Γεωλογικών – Τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος του οδικού άξονα ΠΑΘΕ” (2000 - 2002), Φορέας Χρηματοδότησης:  ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ

 

“Ενιαίο σύστημα ταξινόμησης των παραμέτρων σεισμικής συμπεριφοράς εδαφικών σχηματισμών του ελληνικού χώρου” (2000-2002), Φορέας Χρηματοδότησης: ΟΑΣΠ


 

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA