Διπλωματικές Εργασίες

ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Επιβλέπων: Γεώργιος Γκαζέτας

 

•    Σεισμική ανάλυση αστοχίας λιμενικών κρηπιδότοιχων

     Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου, 2018

•    Σεισμική ανάλυση βαθρών γέφυρας θεμελιωμένης

     Μεντεκίδης Αλέξανδρος, 2018

•     Εγκιβωτισμένη θεμελίωση χθαμαλού και υψίκορμου βάθρου γέφυρας. Συμβατικός σχεδιασμός και μόνωση μέσω λικνισμού.

      Τακιάδη Μαρία, 2017

•     Λικνιστική ταλάντωση κτηρίων επί μαλακού εδάφους: Η εφαρμογή του Ανταπαζαρίου

      Καμένου Μαρία, 2017

•     Πλαίσια Ω.Σ. υπό κατακόρυφη σεισμική επιτάχυνση: Συμβατικός σχεδιασμός και μόνωση μέσω λικνισμού

      Αλβέρτος Αντώνιος-Ευάγγελος, 2017

•     Στατική και δυναμική ανάλυση κοίλων κυλινδρικών φρεάτων

      Ευθυμίου Γεωργία, 2017

•     Σεισμική ανάλυση τοίχων αντιστήριξης: ανάλυση και πείραμα.

      Τσαντήλας Λουίζος, 2015

•     Ανελαστική απόκριση εγκιβωτισμένων θεμελιώσεων σε ανομοιογενές έδαφος.

      Ντούσκας Γεώργιος, 2015

•     Σεισμική αναβάθμιση 5-ώροφης υφιστάμενης κατασκευής με διατμητικά τοιχώματα: συμβατικός σχεδιασμός και μόνωση μέσω λικνισμού.

      Δαής Δημήτριος, 2015

•     Σεισμική απόκριση γεφυρών: ο ρόλος των σωμάτων ανάσχεσης και μη γραμμική αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής.

      Ανδρουτσέλης Θωμάς, 2014

•     Στατική και δυναμική ευστάθεια του Πύργου της Πίζας.

      Παπακωνσταντίνου Αρετή, 2014

•     Δυναμική απόκριση αξονοσυμμετρικού φράγματος σκληρού επιχώματος (Α.Κ.Σ.Ε.).

      Κουρτίδης Αριστείδης, 2014

•     Στατική και δυναμική απόκριση κοίλων κυλινδρικών φρεάτων υπό συνδυασμένη τρισδιάστατη φόρτιση.

      Γεωργίου Ειρήνη, 2014

•     Σεισμική απόκριση τοίχων αντιστήριξης: βαρύτητας και μορφής ανεστραμένου Τ.

      Ανυφαντάκη Άννα & Λεανδρου Χλόη, 2014

•     Απόκριση εγκιβωτισμένων θεμελίων: απλοποιημένη μη-γραμμική μεθοδολογία.

      Κλάδης Αντώνιος & Λαουράκης Νικόλαος, 2014

•     Δυναμική σεισμική απόκριση τοίχων βαρύτητας: Αριθμητική και προσεγγιστική θεώρηση.

      Ζακακ Ρασσα, 2013

•     Οι σεισμοί του Canterbury: φάσματα ελαστικής απόκρισης και πλάτους fourier δυναμική ενίσχυση εδάφους με ελαστικές μεθόδους.

      Παναγούλιας Σταύρος, 2012

•     Θεμελίωση με ασύνδετους στην κεφαλή πασσάλους: μονοτονική και σεισμική απόκριση.

      Λιμνιάτη Υπατία-Στεφανία, 2012

•     Σεισμική απόκριση γέφυρας επί εδαφικής κοιλάδας.

      Τσιραντωνάκη Δανάη, 2012

•     Ανελαστική απόκριση εγκιβωτισμένων θεμελιώσεων.

      Ντρίτσος Νικόλαος, 2012

•     Ανάλυση στατικής και δυναμικής περιστροφής κυλίνδρου σε άκαμπτο, ελαστικό και ανελαστικό έδαφος.

      Ορέστης Αδαμίδης, 2011

•     Λικνισμός πλαισίου επί δίστρωτου ανελαστικού εδαφικού σχηματισμού.

      Βασιλική Φούντα, 2011

•     Μη γραμμική ανελαστική περιστροφική δυσκαμψία επιφανειακών θεμελιώσεων.

      Χριστίνα Αργυρού, 2011

•     Μεταπλαστική λικνιστική απόκριση μονοβάθμιου ταλαντωτή: πειραματική διερεύνηση.

      Ευθύμιος Παπαδόπουλος, 2011

•     Σεισμική αναβάθμιση υφιστάμενου 3-όροφου κτιρίου: συμβατικός σχεδιασμός και μόνωση μέσω λικνισμού.

      Αγγελική Ροντογιάννη, 2011

•     Ενίσχυση του εδάφους θεμελιώσεως με άκαμπτα ενθέματα.

      Νομική Κωττάκη, 2010 (η διπλωματική εκπονήθηκε στα πλαίσια του διπλού διπλώματος)

•     3-Δ σεισμική απόκριση βάθρου επί πασσάλων: προς μια νέα αντίληψη σχεδιασμού

      Δήμητρα Μπούζιου, 2010

•     Λικνιστική μεταπλαστική συμπεριφορά μονοβάθμιων συστημάτων: διαστατική ανάλυση

      Παναγιώτα Κόκκαλη, 2010

•     Μεταπλαστική ανάλυση λικνιζομένου συστήματος επί δίστρωτου εδαφικού σχηματισμού.

      Ανδρέας-Γεράσιμος Γαβράς, 2010

•      Σεισμική απόκριση τοίχων αντιστηρίξεως: διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων σεισμικής μόνωσης

      Αναστασία Νασοπούλου, 2010

•     Ανάλυση πασσαλοομάδας υπό τεκτονική διάρρηξη: καθορισμός απαιτήσεων πλαστιμότητας.

      Αγγελος Τσάτσης, 2010

•     Διδιάστατη & τριδιάστατη ανελαστική σεισμική απόκριση θεμελίου με θεώρηση ανασηκώματος και φαινομένων Ρ–δ

      Ανδριανή-Ιωάννα Παναγιωτίδου, 2009

•     Αλληλεπίδραση τεκτονικής Διάρρηξης-Εδάφους-Θεμελίου: πείραμα και ανάλυση.

      Μαργαρίτα Παλαιολόγου, 2009

•     Γέφυρα Μεσσίνας: δυναμική ανάλυση πυλώνος–βάθρου–εδάφους.

      Ελένη Σταυροπούλου, 2009

•     Αριθμητική εκτίμηση του μέτρου αντιδράσεως του εδάφους σε σιδηροδρομική γραμμή

      Ειρήνη Βέλιου, 2009

•     Θεμελίωση υποβαλλόμενη σε συγκεντρωμένη εδαφική παραμόρφωση από ανάστροφη διάρρηξη ρήγματος σεισμού.

      Γιώργος Αντωνάκος, 2008

•     Σεισμική απόκριση τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένη γη: πειράματα σε σεισμική τράπεζα.

      Δήμητρα Πολυτάρχου, 2008

•     Το μέτρο του ελατηρίου WINKLER για πλάκες θεμελιώσεως σε ομοιογενές και ανομοιογενές έδαφος.

      Παναγιώτης Γαλάνης, 2008

•     Βαθρο-θεμελίωση γέφυρας: υπέρβαση του αντισεισμικού ικανοτικού σχεδιασμού.

      Μαριάννα Λώλη, 2008

•     Δυναμική απόκριση ομάδων κεκλιμένων πασσάλων.

      Ελπίδα Ευαγγελοπούλου, 2008

•      Σεισμική απόκριση τοίχων αντιστήριξης μονωμένων με γεωαφρό.

      Χαρίκλεια Πρασσά, 2008

•     Αριθμητική και αναλυτική επίλυση τοίχων αντιστηρίξεως οπλισμένης γης.

      Διονυσία Αρβανίτη, 2008

•     Ανελαστική απόκριση εδαφικών σχηματισμών.

      Κατερίνα Ζιωτοπούλου, 2007

•     Αλληλεπίδραση Εδάφους–Θεμελίωσης σε συνθήκες οριζόντιας εξάπλωσης λόγω ρευστοποίησης

      Παναγιώτα Τασσιοπούλου, 2007

•     Σεισμική αλληλεπίδραση Εδάφους–Φρέατος–Κατασκευής: η περίπτωση μίας γέφυρας.

      Χρυσοβαλάντης Τσιγγινός, 2007

•     Κινηματική αλληλεπίδραση Εδάφους–Πασσάλου. Συμβατικές μέθοδοι ανάλυσης και τεχνητά νευρωτικά δίκτυα.

      Φανή Βαρουτσή, 2007

•     Σύγκριση μεθόδων αναλύσεως αλληλεπίδρασης Ρήγματος–Εδάφους–Θεμελίου Ανωδομής.

      Αλέξανδρoς Καλός, 2006

•     Διπαραμετρικό ελατηριωτό προσομοίωμα για βαθιές θεμελιώσεις.

      Νίκος Καρατζούλης, 2006

  

Επιβλέπων: Γεώργιος Μπουκοβάλας

•     Εντατική ανάλυση υπογείων καμπύλων αγωγών υψηλής πίεσης

        Σεφέρ - Καββαδίας Αλέξανδρος, 2023

•     Σεισμική απόκριση ρευστοποιήσιμου εδάφους: επίδραση ολικής και μερικής (με το βάθος) βελτίωσης του εδάφους

        Λάσκαρη Γεωργία, 2023

 •     Αριθμητική προσομοίωση αλληλεπίδρασης πασσάλου-τένοντα-πλωτήρα υπό σεισμική φόρτιση και ρευστοποίηση του πυθμένα

        Χριστόπουλος Γεώργιος, 2020

 •     Δυναμική αλληλεπίδραση θαλάσσιας ανεμογεννήτριας με μονο-πάσσαλο θεμελίωσης

        Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, 2020

 •     Σεισμική φόρτιση πασσάλων αγκύρωσης πλωτών κατασκευών υπό καθεστώς ρευστοποίησης

         Βασιλιείου Λουκάς & Βασιλόπουλος Νέστωρ, 2020

 •     Δυναμική αλληλεπίδραση θαλάσσιας ανεμογεννήτριας με μονο-πάσσαλο θεμελίωσης

         Βαλλιανάτου Δήμητρα, 2020

 •     Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων υπολογισμού της καθίζησης θεμελίων υπό καθεστώς ρευστοποίησης

         Εμμανουήλ Βασιλική, 2019

 •     Εξέλιξη ρευστοποίησης λόγω σεισμού σε αποθέσεις άμμου με ένθετη "ασθενή" στρώση

       Σπανέα Μαρία, 2019

•     Έλεγχος ευστάθειας υψηλών επιχωμάτων: παραμετρική διερεύνηση σεισμικού συντελεστή.

      Σταυρούλα Σταύρου & Σοφία Τσάκαλη, 2008

•     Βελτιωμένος αναλυτικός σχεδιασμός χαλικοπασσάλων-στραγγιστηρίων έναντι ρευστοποίησης λόγω σεισμού.

      Δημήτριος Νιάρχος, 2007

•     Νέα αναλυτική μέθοδος ελέγχου υπογείων χαλύβδινων αγωγών σε διασταυρώσεις με κανονικά ρήγματα.

      Βασιλική Γκεσούλη, 2007

•     Φέρουσα ικανότητα και καθιζήσεις πεδιλοδοκών σε ρευστοποιημένο έδαφος. Επίδραση μορφής επιταχυνσιογραφήματος, επίδραση στρωματογραφίας, αλληλεπίδραση με ανωδομή.

      Ευαγγελία Ιερωνυμάκη, 2007

•     Αριθμητική διερεύνηση της οριζόντιας εξάπλωσης ρευστοποιημένου εδάφους σε περίπτωση αναβαθμού.

      Αθηνά Θεοδώρου & Κωνσταντίνα Ιωσήφ, 2007

•     Συγκριτική αξιολόγηση εμπειρικών μεθόδων για την οριζόντια εδαφική εξάπλωση λόγω ρευστοποίησης.

      Βασιλική Δημητριάδη, 2006

•     Αριθμητική διερεύνηση (μετασεισμικής) Φ.Ι. πεδιλοδοκού εδραζόμενης σε ρευστοποιημένο έδαφος.

      Ιωάννης Χαλούλος, 2006

•     Σεισμική απόκριση μη συνεκτικού εδάφους βελτιωμένου με χαλικοπασσάλους.

     Μαρία-Ελένη Μουτσοπούλου, 2006

 

Επιβλέπων: Αχιλλέας Παπαδημητρίου

•    Αλληλεπίδραση κατασκευής-εδάφους-κατασκευής σε ρευστοποιημένο έδαφος με και χωρίς βελτίωση με χαλικοπασσάλους.

       Ξυπολιά Κωνσταντίνα, 2023

•    Αλληλεπίδραση κατασκευής-εδάφους-κατασκευής σε καθεστώς σεισμικής ρευστοποίησης

       Τσεπελίδου Νικολέττα, 2022

 •    Αποτελεσματικότητα μεθόδων αποτροπής σεισμικής ρευστοποίησης υπό υφιστάμενες τετραγωνικές κατασκευές σε έδαφος με ήπια κλίση

       Ξυνού Βασιλική, 2020

 •    Αποτελεσματικότητα μεθόδων αποτροπής σεισμικής ρευστοποίησης υπό υφιστάμενες τετραγωνικές κατασκευές σε οριζόντιο έδαφος

       Γεωργάκη Ελένη, 2020

 •    Καμπύλες φορτίου-μετατόπισης για εγκάρσια μετατόπιση υπογείου αγωγού σε ρευστοποιημένο έδαφος

       Δελαβίνια Δήμητρα, 2019

 •    Σύζευξη τοπογραφικής και εδαφικής επιδείνωσης της σεισμικής απόκρισης πρανών.

       Μπούρδος Ευάγγελος, 2019

•    Επιδείνωση ελαστικού φάσματος απόκρισης σε ομογενή πρανή υπό σεισμική διέγερση

      Σεϊντος Ταξιάρχης, 2017

•    Αριθμητική προσομοίωση διάδοσης διάρρηξης ενεργού ρήγματος μέσω ανισοτροπικού εδάφους

      Θελερίτη Παρασκευή, 2017

•     Ενίσχυση σεισμικής κίνησης σε ανομοιόμορφες εδαφικές κοιλάδες

      Χατζής Κωνσταντίνος, 2016

•     Αριθμητική προσομοίωση σεισμικής απόκρισης εδαφών και αβαθών θεμελιώσεων μετά από παθητική σταθεροποίηση έναντι ρευστοποίησης.

      Πανάγου Ηλιάνα & Σιάμπου Διονυσία, 2015

 

Επιβλέπων: Νικόλαος Γερόλυμος

•    Στατιστική ανάλυση φασμάτων απόκρισης και ανάλυση εδαφικής ενίσχυσης σεισμικού κραδασμού σε πραγματικά περιστατικά

      Ιωάννης Γεωργαλάς, 2018

 

Επιβλέπων: Ιωάννης Πρωτονοτάριος

•     Επίδραση των εδαφικών συνθηκών στα καταγεγραμμένα επιταχυνσιογραφήματα στην πόλη της Λευκάδας.

      Λαμπρινή Σταμουλάκη, 2006

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA