Διπλωματικές Εργασίες

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ

Επιβλέπων: Μιχαήλ Καββαδάς

 

•     Αριθμητική διερεύνηση της ευστάθειας μετώπου αβαθών και βαθέων σηράγγων, ενισχυμένου με αγκύρια fibreglass.

      Ιάσων Κωνστάντζος, 2009

  

Επιβλέπων: Νικόλαος Γερόλυμος

•   Υπολογιστική διερεύνηση επιφανειακών μετακινήσεων από διάνοιξη αβαθούς σήραγγας με ασπιδοφόρο μηχάνημα - TBM

      Μάνος Νικόλαος, 2021

•   Αριθμητική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης αγωγού-εδάφους σε εγκάρσια διαξονική φόρτιση

      Τσάτση Αριάδνη, 2020

•   Σεισμική απόκριση μη - συνεκτικού εδαφικού σχηματισμού: Σύγκριση καταστατικών προσομοιομάτων

      Τσιώνη Βασιλική, 2019

•   Αριθμητική ανάλυση της μακροσκοπικής συμπεριφοράς διατομών οπλισμένου σκυροδέματος με καταστατικό νόμο Mohr-Coulomb

      Χατζηδάκης Λεωνίδας, 2017

•   Τρισδιάστατη αριθμητική ανάλυση της κινηματικής αλληλεπίδρασης πασσάλου-εδάφους

      Κόσμος Κωνσταντίνος, 2017

•   Αριθμητική προσομοίωση σεισμικής απόκρισης εδαφών και βαθιών θεμελιώσεων μετά από παθητική σταθεροποίηση έναντι ρευστοποίησης

      Τιπτίρης Ιωάννης, 2017

•   Ανάλυση της ανελαστικής απόκρισης φρεάτων θεμελίωσης με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

      Χρισταντώνης Ευάγγελος, 2017

•   Κινηματική αλληλεπίδραση ομάδας πασσάλων: τρισδιάστατη ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία

      Γιατρέλη Άννα-Μαρία & Λίτσα Μαριάννα, 2016

•   Αριθμητική προσομίωση γεωφυσικής διασκόπησης με τη μέθοδο M.A.S.W & ανάπτυξη αλγόριθμου μόρφωσης εδαφικής τομής σχεδιασμού

      Γκόνης Κωνσταντίνος, 2016

•   Σεισμική ευστάθεια τοίχου αντιστήριξης τύπου προβόλου με ψευδοστατικές και εν χρόνω δυναμικές μεθόδους ανάλυσης: Εφαρμογή σε πραγματικό έργο

      Καρβέλης Ιωάννης, 2016

•     Ανάλυση σεισμικής τρωτότητας λιμενικού κρηπιδότοιχου πολλαπλών τεμαχών: εφαρμογή στο λιμάνι του Πειραιά.

      Αϊδίνης Δημήτριος, 2015

•     Μη γραμμική σεισμική απόκριση εδαφικού σχηματισμού: σύγκριση καταστατικών προσομοιωμάτων.

      Ιταλός Μάριος, 2015

•     Σεισμική απόκριση κιβωτιοειδούς κρηπιδοτοίχου υπό καθεστώς ρευστοποίησης: αριθμητική προσομοίωση και ανάλυση ιστορικού περιστατικού.

      Ανθή Μαρία & Μηλιώτης Ιωάννης, 2015

•     Ανάλυση της σεισμικής απόκρισης λιμενικού κρηπιδότοιχου πολλαπλών τεμαχών με τη μέθοδο των ενεργών τάσεων: εφαρμογή στο λιμάνι του Πειραιά.

      Κουμπαρέλος Νικόλαος, 2015

•     Αντίστροφη Ανάλυση εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης υπόγειου χώρου στάθμευσης.

      Κριμπένη Λήδα, 2015

•     Αντίστροφη Ανάλυση μη γραμμικής απόκρισης πασσάλου σε εγκάρσια φόρτιση.

      Ζολώτα Κωνσταντίνα, 2015

•     Αλγόριθμος για τον υπολογισμό και την απεικόνιση εντατικών μεγεθών σε τριδιάστατα δομικά στοιχεία: εφαρμογή στη μη-γραμμική εγκάρσια απόκριση πασσαλο-ομάδας.

      Πανόπουλος Βασίλειος, 2014

•     Νέο υστερητικό προσομοίωμα για την 1-Δ ανάλυση της σεισμικής απόκρισης πολύστρωτου εδαφικού σχηματισμού.

      Παρπόττας Ανδρέας, 2014

•     Τριδιάστατη ανάλυση εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης σταθμού μετρό με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

      Γιαννακοπούλου Ειρήνη, 2013

•     Αριθμητική προσομοίωση της μη-αξονικής στατικής και δυναμικής απόκρισης πασσάλου σε αξονική φόρτιση.

      Κασσας Κωνσταντίνος, 2013

•     Μακροστοιχείο για τη μη-γραμμική απόκριση πασσάλου και ομάδας πασσάλων σε συνδυασμένη εγκάρσια και αξονική φόρτιση.

      Παπακυριακόπουλος Ορέστης, 2013

•     Φέρουσα ικανότητα φρέατος θεμελίωσης σε μη συνεκτικό έδαφος υπό συνδυασμό αξονικής και εγκάρσιας φόρτισης: αριθμητική και ημιαναλυτική επίλυση.

      Ιωαννίδου Στυλιανή, 2013

•     Αριθμητική προσομοίωση της εγκάρσιας δυναμικής απόκρισης φρεατων θεμελίωσης.

      Μπουζώνη Ελένη, 2013

•     Εμβάθυνση στην αριθμητική προσομοίωση της εγκάρσιας απόκρισης φρεάτων θεμελίωσης υπό στατική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση.

      Καραπιπέρης Κωνσταντίνος, 2012

•     Ανάπτυξη μακρο-στοιχείου για την εγκάρσια απόκριση φρέατος θεμελίωσης σε στατική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση.

      Σουλιώτης Χρήστος, 2012

•     Αλληλεπίδραση εδάφους-φρέατος θεμελίωσης βάθρου γέφυρας σε εγκάρσια φόρτιση.

      Παρασκευουλάκος Χαρίλαος, 2012

•     Κατακόρυφη δυσκαμψία επιφανειακής θεμελίωσης σε πολύστρωτο έδαφος: ανάλυση με μεθόδους υπολογιστικής νοημοσύνης.

      Δημήτριος-Άγγελος Ζαχαρόπουλος, 2011

•     3Δ μη-γραμμική ανάλυση της κινηματικής αλληλεπίδρασης πασσάλου-εδάφους.

      Αντώνιος Χριστόπουλος, 2011

•     Βελτίωση εδάφους με "παρεμβαλλόμενους" πασσάλους οπλισμένου σκυροδέματος.

      Χριστίνα Δρόσου, 2010

•     Μακροστοιχείο για τη μη γραμμική απόκριση πασσάλου σε στατική και ανακυκλική εγκάρσια φόρτιση και ροπή.

      Ερσίλια Αλέκου, 2009

•     Σεισμική απόκριση κιβωτιοειδούς κρηπιδότοιχου υπό συνθήκες εδαφικής ροής λόγω ρευστοποίησης: ανάλυση ιστορικού περιστατικού.

      Ορέστης Ζάρζουρας, 2008

 

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA