Διπλωματικές Εργασίες

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

Επιβλέπων: Γεώργιος Μπουκοβάλας

 

•     Μελέτη λύσεων κατασκευής και θεμελίωσης νέων κρηπιδότοιχων στο εσωτερικό του λιμενοβραχίονα Μυτιλήνης σε μαλακό αργιλικό πυθμένα.

      Χριστόφορος Γιαννούλης & Θεόδωρος Λυμπέρης, 2006

 


 Επιβλέπων: Βασίλειος Παπαδόπουλος

 

•     Παραμετρική διερεύνηση της συμπεριφοράς αργιλικού εδάφους ενισχυμένου με χαλικοπασσάλους.

      Μαρία Μπαρουλάκη, 2011

•     Πλάκες θεμελιώσεως επί πασσάλων: παραμετρική διερεύνηση.

      Γεωργία Παπαυγέρη, 2009

•     Φέρουσα Ικανότητα πασσάλων: υπολογιστικές εκτιμήσεις και δοκιμαστικές φορτίσεις.

      Βασιλική Γλένη, 2008

•     Προφορτίσεις εδαφών: εκτιμήσεις και ανάστροφες αναλύσεις.

      Βασιλική Βρούτση, 2008

•     Παραμετρική διερεύνηση ευστάθειας εδαφικών ομοιογενών πρανών.

      Ιωάννης Τσιάγκας, 2007

•     Φέρουσα ικανότητα πασσάλων: EC-7 και ευρωπαϊκή πρακτική.

      Ανδρέας Σταυρινίδης & Παναγιώτα Συρροθανάση, 2007

•     Διερεύνηση της αλληλεπιδράσεως εδάφους-θεμελιώσεως.

      Αλεξάνδρα Ρομοσιού, 2006

 


 Επιβλέπων: Μιχαήλ Καββαδάς

 

•     Πρόσθετη αντοχή εδαφικών υλικών λόγω μερικού κορεσμού: Εργαστηριακή διερεύνηση και επιρροή στην ευστάθεια πρανών

      Δημήτριος Κοκοβιάδης, 2022

•    Αριθμητική διερεύνηση της δυσκαμψίας επιφανειακών θεμελιώσεων και αβαθών φρεάτων

     Λεπίδας Αθανάσιος, 2021

•    Ανάλυση απόκρισης μεμονομένων πασσάλων σε οριζόντια φόρτιση

     Τσαπέκης Ιωάννης, 2017

•    Αριθμητική διερεύνηση μηχανικής συμπεριφοράς φρεάτων πακτώσεως

      Σπυροπούλου Σωτηρία, 2016

•     Αριθμητική διερεύνηση της εγκάρσιας φόρτισης πασσάλου σε αργιλικά εδάφη.

      Γεωργοπούλου Νικολαϊς-Νικόλ, 2015

•     Αριθμητική ανάλυση της αντιστήριξης της βαθιάς εκσκαφής του σταθμού του Μετρό της Αθήνας "Αγία Μαρίνα".

      Μαυριτσάκης Αντώνιος, 2015

•     Εναλλακτικές λύσεις κατασκευής και θεμελίωσης τοίχου αντιστήριξης 4m σε έδαφος με επιφανειακή μαλακή άργιλο.

       Μαραμπέας Γιώργος 2013

•     Εναλλακτικές προτάσεις θεμελίωσης κτιρίου σε έδαφος με επιφανειακή μαλακή άργιλο

       Παπαγιάννης Μιχαήλ, 2013

•     Βελτίωση του προσομοιώματος Hoek-Brown και εφαρμογή του σε σήραγγες.

      Μαλάμης Λεωνίδας, 2012

•     Πειραματική διερεύνηση της επιρροής της ανάμιξης ποζολανικής ιπτάμενης τέφρας στη συμπεριφορά αποθέσεων αγόνων.

      Μαντικός Βασίλειος, 2012

•     Αναλύσεις στερεοποίησης αργιλικών στρώσεων κάτω από δοκιμαστικό επίχωμα.

      Ασπρής Άγγελος, 2012

•     Ανάλυση της εγκάρσιας φόρτισης πασσάλου σε συνεκτικά εδάφη με αριθμητικές μεθόδους.

      Μανουσέλη Ερμιόνη, 2012

•     Εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού και θεμελίωσης κρηπιδότοιχου βάθους 7m σε ενισχυμένο-βελτιωμένο εδαφικό πυθμένα.

      Ιωάννης Τριάντης, 2011

•     Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης πασσάλων-κοιτόστρωσης στις καθιζήσεις θεμελιώσεων.

      Ιωάννα Λαμπροπούλου, 2011

•     Επιρροή των χαλικοπασσάλων στη στερεοποίηση μαλακών εδαφικών σχηματισμών κάτω από επίχωμα.

      Αντώνιος Κερεστετζής, 2011

•     Διερεύνηση αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων υπολογισμού φέρουσας ικανότητας επιφανειακών θεμελιώσεων.

      Δήμητρα Δημητρίου & Αντιγόνη Πολυδώρου, 2011

•     Διερεύνηση μεθοδολογιών προσδιορισμού των ωθήσεων γαιών και εφαρμογή τους στην επίλυση τοίχων τύπου προβόλου.

      Ευανθία Κακογιάννου, 2011

•     Εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού και θεμελίωσης τοίχου βαρύτητας ύψους 6,5m χωρίς και με εσωτερικό προβολό σε έδαφος με μαλακή άργιλο.

      Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου, 2011

•     Σχεδιασμός και θεμελίωση τοίχου αντιστήριξης ύψους 8m από πλισμένη γη σε έδαφος με ενδιάμεση μαλακή αργιλική στρώση.

      Εμμανουήλ Νικολάου, 2011

•     Αριθμητική διερεύνηση της εγκάρσιας φόρτισης φρεάτων πακτώσεως.

      Νίκη Λιακοπούλου, 2010

•     Λύσεις θεμελιώσεως μεσόβαθρου σε περιοχή με μαλακές ενδιάμεσες στρώσεις και υποκείμενο βράχο.

      Αθανάσιος Γαβρικούδης & Κωνσταντίνος Γεωργαλάς, 2009

•     Θεμελίωση κτιρίου με υπόγειο σε έδαφος με μαλακή αργιλική στρώση και αντιστήριξη παρειών εκσκαφής.

      Παναγιώτα Κεχαγιά & Ασημίνα Παπακωνσταντίνου, 2009

•     Διερεύνηση επίδρασης αρνητικών τριβών σε πασσάλους θεμελίωσης ακροβάθρου γέφυρας.

      Καλλιρρόη Πυρπύλη, 2007

•     Σχεδιασμός λύσεων θεμελιώσεως και αντιστηρίξεως πρανών εκσκαφής κτιρίου με υπόγειο σε έδαφος με μαλακή αργιλική στρώση.

      Δήμητρα Μαλακάτα & Δανάη Σοφιαδέλη, 2007

 


 Επιβλέπων: Αχιλλέας Παπαδημητρίου

 

•     Πρόσθετη αντοχή εδαφικών υλικών λόγω μερικού κορεσμού: Εργαστηριακή διερεύνηση και επιρροή στην ευστάθεια πρανών

      Δημήτριος Κοκοβιάδης, 2022

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA