Διπλωματικές Εργασίες

ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Επιβλέπων: Γεώργιος Μπουκοβάλας 

 

•     Εκτίμηση σεισμικών συντελεστών για τον ψευδοστατικό έλεγχο χωμάτινων φραγμάτων.

      Άγγελος Ζωγράφος, 2008

 

Επιβλέπων: Αχιλλέας Παπαδημητρίου

•    Συγκριτική διερεύνηση δισδιάστατης και τρισδιάστατης ανάλυσης ευστάθειας εδαφικών πρανών με τη μέθοδο οριακής ισορροπίας

      Μυρτώ Καμπιτάκη, 2022

 

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA