Διπλωματικές Εργασίες

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Επιβλέπων: Γεώργιος Γκαζέτας

•      Αστοχίες Σηράγγων κατά την Κατασκευή σε Έδαφος

Σοφία Αναγνωσταρά, 2004


Επιβλέπων: Γεώργιος Μπουκοβάλας

•     4-Δ ανάλυση της σεισμικής απόκρισης εδαφών με ρευστοποίηση.

      Αλέξανδρος Θεοχάρης, 2011


Επιβλέπων: Μιχαήλ Καββαδάς

•    Διερεύνηση της ευστάθειας πρανούς ορύγματος εκμετάλλευσης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στη Μεγαλόπολη

      Καραγιάννης Ευάγγελος, 2016

•     Αριθμητική διερεύνηση της ευστάθειας μετώπου εκσκαφής σήραγγας με χρήση του καταστατικού προσομοιώματος Modified Cam-Clay.

      Καλλιβωκάς Γεράσιμος, 2013

•     Φίλτρα γεωφραγμάτων: σχεδιασμός και συμπεριφορά υλικών.

      Μπιρμπίλης Γεώργιος, 2012

•     Εργαστηριακή και συγκριτική μελέτη υλικών με δομή.

      Κωνσταντινίδης Μίνως, 2012

•     Πειραματικές παράμετροι της δοκιμής συμπιεσομέτρου και σύγκριση της μηχανικής συμπεριφοράς αργίλου και καλκαρενίτη.

      Δευτεραίος Ευάγγελος, 2012

•     Αριθμητική διερεύνηση της εγκάρσιας ακαμψίας φρεάτων πακτώσεως.

      Καλτσάς Δημήτριος, 2012

•     Μελέτη της συμπεριφοράς ενός μοντέλου πασσάλου σε συσκευή βαθμονόμησης. Εφαρμογή για ανακυκλιζόμενες φορτίσεις.

      Άννα Απέργη, 2009 (η διπλωματική εκπονήθηκε στα πλαίσια του διπλού διπλώματος)

•     Μελέτη εναλλακτικών λύσεων για την θεμελίωση μεσόβαθρου γέφυρας.

      Αλέξανδρος Δελής & Παύλος Μπόζιος, 2009

•     Σχεδιασμός αντιστήριξης με προεντεταμένα αγκύρια για εκσκαφή βάθους 9m με παρακείμενη πεδιλοδοκό.

      Αλέξανδρος Μαυρομάτης, 2009

•      Υπολογιστικά προσομοιώματα εδαφικών υλικών με βάση τη θεωρία κρίσιμης κατάστασης.

      Αλεξία Στεργίου, 2008

•     Αριθμητικό προσομοίωμα εγκάρσιας φόρτισης πασσάλου.

      Φίλιππος Σταυρινίδης, 2008

•     Διερεύνηση της επιρροής μεγέθους και απόστασης λωριδωτού φορτίου στη συνολική ώθηση κατακόρυφου τοίχου αντιστήριξης (αριθμητική εφαρμογή).

      Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, 2008

•     Εναλλακτικές λύσεις βαθειάς θεμελίωσης μεσόβαθρου γέφυρας επί πασσάλων και έλεγχος αρνητικών τριβών λόγω μεταγενέστερης κατασκευής παρακείμενου επιχώματος.

      Ελίζα Διακογεωργίου & Αλίκη-Γεωργία Πελεγράτη, 2008

•     Σχεδιασμός και μελέτη θεμελιώσεως κρηπιδότοιχου από Τ.Ο σε λιμένα βάθους 5m επί εδάφους με χαλαρή αμμώδη και μαλακή αργιλώδη στρώση.

      Ηλίας Αθανασίου, 2008

•     Στοχαστικές μέθοδοι ανάλυσης ευστάθειας πρανών.

      Ευμορφία Στυλιανίδη, 2008

•     Εναλλακτικές λύσεις κατασκευής και θεμελίωσης τοίχου αντιστήριξης 4μ σε έδαφος με επιφανειακή μαλακή άργιλο.

      Γιώργος Μαράμπεας & Παναγιώτης Παπούλιας, 2008

•     Εναλλακτικές λύσεις κατασκευής και θεμελίωσης κρηπιδότοιχου σε μαλακό αργιλικό στρώμα με υποκείμενη άμμο.

      Ιωάννης Παντόπουλος, 2008

•     Διερεύνηση της ευστάθειας των πρανών χωμάτινου φράγματος με πρόγραμμα οριακής ισορροπίας. Το φράγμα του Αποσελέμη.

      Βασιλική Μπέσιου, 2008

•     Μη γραμμική ανάλυση βαθιών εκσκαφών με πεπερασμένα στοιχεία.

      Δήμητρα Γκίκα & Βασιλική Δημοπούλου, 2008

•     Καταστατικά προσομοιώματα εδαφικών υλικών με βάση τη θεωρία της κρίσιμης κατάστασης.

      Γεώργιος Περικλέους, 2008

•     Αριθμητικό προσομοίωμα εγκάρσιας φόρτισης πασσάλου σε οριζόντιο έδαφος.

      Κωνσταντίνος Τζιβάκος, 2007

•     Ευστάθεια πρανών με στοχαστικές μεθόδους.

      Μιχαήλ Ποταμιανάκης, 2007

•     Σχεδιασμός τοίχου αντιστήριξης ύψους 7m από οπλισμένη γη για τη συγκράτηση εκτεταμένου επιχώματος υπό στατική φόρτιση σε έδαφος με πυκνή αμμώδη και μαλακή αργιλική στρώση.

      Αναστάσιος Γιαμπάνης, 2007

•     Συμπεριφορά αργιλικών υλικών σε δοκιμές απευθείας και δακτυλιοειδούς διάτμησης και εφαρμογή στην ευστάθεια πρανών.

      Αγγελική Κοντού, 2007

•     Διερεύνηση της διατμητικής αντοχής αργιλικών εδαφών με τη δοκιμή της δακτυλιοειδούς διάτμησης και επέκτασης στην ανάλυση ευστάθειας πρανών.

      Δήμητρα Ανδρέου, 2007

•     Μελέτη απόκρισης σε εγκάρσια φόρτιση φρεάτων πάκτωσης σε βραχόμαζα με δισδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία.

      Σοφία Λιβιεράτου, 2007

•     Σχεδιασμός και λύσεις θεμελίωσης τοίχου με προβολό για την αντιστήριξη εκτεταμένου επιχώματος, σε έδαφος με μαλακή αργιλική και χαλαρή αμμώδη στρώση.

      Γεώργιος Ανωγιάτης & Αλέξιος Κατσακιώρης, 2006

•      Μηχανική συμπεριφορά των λιγνιτών Πτολεμαΐδας.

      Παναγιώτα Παπαδημητρίου & Αναστασία Πέππα, 2006

•     Εναλλακτικές λύσεις αντιστήριξης εκτεταμένου επιχώματος ύψους 5m σε έδαφος με χαλαρή αμμώδη και μαλακή αργιλική στρώση.

      Ιωάννης Παναγόπουλος & Ιωάννης Σταθόπουλος, 2006

•     Εναλλακτικές λύσεις κατασκευής κρηπιδότοιχου από κυψελωτό κιβώτιο (Caissons) ή διαφράγματα (Cellular Cofferdams) και θεμελίωσή του σε μαλακό αργιλικό πυθμένα.

      Παναγιώτης Τζάνης & Παναγιώτης Ντούλιας, 2006

•     Μελέτη εναλλακτικών λύσεων για την κατασκευή και θεμελίωση του ανατολικού κρηπιδώματος στο λιμένα Μυτιλήνης.

      Εμμανουήλ Ζερβός & Θεόδωρος Μανιάτης, 2006

•     Μελέτη θεμελίωσης της κατασκευής αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της "Σόγια Ελλάς α.ε." στη περιοχή Ψαχνά Ευβοίας.

      Απόστολος Αποστολόπουλος, 2006

•     Χαρακτηριστικά βάσεως και υποβάσεως εύκαμπτων οδοστρωμάτων εδραζόμενων σε εδάφη με φτωχές ιδιότητες.

      Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου, 2006

•    Συμπεριφορά μιγμάτων άμμου-μπεντονίτη σε πειραματικές δοκιμές απευθείας και δακτυλιοειδούς διάτμησης

     Παπαμαρινόπουλος Αλέξανδρος & Υψηλάντη Φωτεινή, 2005

•    Συμπεριφορά μιγμάτων άμμου με αργιλικές προσμίξεις σε πειραματικές δοκιμές απευθείας και δακτυλιοειδούς διάτμησης και επέκταση στην ανάλυση ευσταθείας πρανών

     Γκόβα Μαρία, 2005Επιβλέπων: Βασιλική Γεωργιάννου

•     Μηχανική συμπεριφορά της άμμου Μ31 στην συσκευή στρεπτικής διάτμησης κοίλου δοκιμίου

       Δενδρής Νικόλαος, 2005

 

Επιβλέπων: Ιωάννης Πρωτονοτάριος

•     Εναλακτικές λύσεις θεμελίωσης μεσόβαθρου σε περιοχή με ενδιάμεση μαλακή άργιλο.

      Νεζδέτ Καντουχάρ & Λεωνίδας Λαζούρας, 2010

•     Εναλλακτικές προτάσεις θεμελίωσης κτιρίου σε έδαφος με μαλακή άργιλο.

      Γεώργιος Μπούμης & Μιχαήλ Παπαγιάννης, 2010

•     Σχεδιασμός και επίλυση τοίχου αντιστήριξης με πέλμα από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχου αντιστήριξης οπλισμένης γης.

      Παναγής Δευτεραίος, 2010

•     Θεμελίωση συγκροτήματος 4 silos σε έδαφος με επιφανειακή μαλακή άργιλο.

      Αλέξανδρος Βερροιόπουλος & Μιλτιάδης Συμεωνίδης, 2009

•     Λύσεις θεμελίωσης πολυώροφου κτιρίου σε έδαφος με ενδιάμεση αργιλική στρώση.

      Παναγιώτης Μπούρας & Νικόλαος Φακής, 2007

•     Θεμελίωση πολυώροφου κτιρίου με υπόγειο σε αμμώδες με υψηλό υπόγειο ορίζοντα και εναλλακτικές λύσεις για αντιστήριξη πρανών εκσκαφής κτιρίου και παρακείμενου υπογείου αντλιοστασίου.

      Αρσένης Παναγιωτόπουλος & Γεώργιος Ποριαζής, 2006

•     Λύσεις θεμελίωσης μεσόβαθρου γέφυρας σε περιοχή με εναλλασσόμενες αμμώδεις και μαλακές αργιλικές στρώσεις.

      Φώτιος Βασιλείου, 2006 

 


Επιβλέπων: Νικόλαος Γερόλυμος

 

•     Λύσεις θεμελίωσης μεσοβάθρου οδικής γέφυρας σε στρωματογραφία με χαλαρή άμμο και μαλακή άργιλο.

      Κωστάκης Ιωάννης & Κοζύρης Μιχάλης, 2013

•     Μελέτη εναλλακτικών λύσεων για τη θεμελίωση μεσόβαθρου γέφυρας.

      Γεώργιος Αποστολόπουλος & Γ. Κάππας, 2013

•     Θεμελίωση εύκαμπτης δεξαμενής και silo. Προσωρινή αντιστήριξη παρειών εκσκαφής.

      Κωνσταντίνος Ζαρακιώτης & Αθανασία Κούτσια, 2010

•     Λύσεις θεμελίωσης υδατόπυργου σε έδαφος με ενδιάμεση αργιλική στρώση.

      Κλήμης Δανιγγέλης, 2010

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA