Διπλωματικές Εργασίες

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Επιβλέπων: Γεώργιος Γκαζέτας

 

•    Ανάλυση της στροφής του πύργου της Πίζας

      Πλωτά Μαρία, 2018

•     Στατικοί και δυναμικοί συντελεστές αλληλεπίδρασης μεταξύ πασσάλων: ελαστικό και μη ελαστικό έδαφος

      Κανελλόπουλος Κων/νος, 2017

•     Σεισμική κινηματική αλληλεπίδραση εγκιβωτισμένης θεμελίωσης

      Σαριγιαννίδης Ιωάννης, 2016

•     Γέφυρα υποβαλλόμενη σε τεκτονική διάρρηξη: Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση

      Παπακριβόπουλος Βασίλειος, 2016

•     Θεμελίωση Τρίποδης πλατφόρμας άντλησης πετρελαίου: απόκριση εναλλακτικών συστημάτων υπόστατική και δυναμική φόρτιση.

      Μαντάκας Αντώνης & Σαββόπουλος Νικόλαος, 2015

•     Απλοποιημένη μεθοδολογία απόκρισης υπόγειου αγωγού υποβαλλόμενου σε ανάστροφο ή κανονικό ρήγμα.

      Χρήστου Λήδα, 2015

•     Νέα υβριδική θεμελίωση για θαλάσσιες ανεμογεννήτριες.

      Θεοφίλου Μιχαήλ, 2013

•     Απλοποιημένη μεθοδολογία υπολογισμού σεισμικής τρωτότητας γεφυρών με θεώρηση αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής.

      Αγαλιανός Αθανάσιος & Σακελλαριάδης Λάμπρος, 2013

•     Αριθμητική και πειραματική διερεύνηση καινοτόμου συστήματος δυσκαμψίας και απόσβεσης INSTED-FUSEIS με θεώρηση αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής.

      Αντωνίου Μαρία & Πλουμάκη Μαρία, 2013

•     Υπόγειος αγωγός υποβαλλόμενος σε κανονική και ανάστροφη διάρρηξη τεκτονικού ρήγματος.

      Βασιλειάδης Μιχαήλ, 2012

•     Μεταπλαστική λικνιστική απόκριση μονοβάθμιου ταλαντωτή: εξαίτηση σε δύο διευθύνσεις.

      Σπάρη Μαρκέλλα-Κατερίνα, 2012

•     Θεμελίωση ανεμογεννητριών θαλάσσης με κοίλα κυλινδρικά φρέατα.

      Λεκκάκης Πέτρος, 2012

•     Θεμελίωση υπεράκτιων ανεμογεννητριών με μονοπασσάλους: αριθμητική ανάλυση και σχεδιασμός.

      Χρήστου Όλγα-Λήδα, 2012

 

Επιβλέπων: Νικόλαος Γερόλυμος

•   Σεισμική αλληλεπίδραση θεμελίου-εδάφους-θεμελίου για γειτονικά κτίρια σε ρευστοποιήσιμο έδαφος.

      Σάντας Μάριος, 2023

•   Μαρκοστοιχείο για την μη γραμμική σεισμική αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίου-ανωδομής. Σύγκριση με τρισδιάστατες αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων.

      Ντέλης Ταξιάρχης, 2022

•    Ανάπτυξη και βαθμονόμηση μακροστοιχείου για την περιγραφή απόκρισης φρεάτων θεμελίωσης υπό μονοτονική φόρτιση

      Κασσαβέτης Λεωνίδας, 2022

•    Σεισμική αλληλεπίδραση εδάφους-θεμελίωσης-κτιρίου σε ρευστοποιήσιμο έδαφος: εφαρμογή σε ιστορικό περιστατικό του σεισμού της Τουρκίας (1999)

      Μελιγκουνάκης Χαράλαμπος, 2021

•    Ανάπτυξη μακροστοιχείου για την προσομοίωση της στατικής απόκρισης επιφανειακής θεμελίωσης

      Βινατσέλας Θεόδωρος, 2021

•    Γενικευμένη περιβάλλουσα αστοχίας για κοίλα κυλινδρικά φρέατα σε μαλακή άργιλο

      Παπαγόρας Δημήτριος, 2021

•    Φαινομενολογικά καταστατικά προσομοιώματα για στοιχεία ωπλισμένου σκυροδέματος: Εφαρμογή σε πασσάλους

      Καραγεώργου-Μιτσάκου Ανθούλα, 2020

•    Πρότυπη μεθοδολογία αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών επί φρεάτων θεμελιώσεως

      Κοντογεώργος Μιλτιάδης, 2020

•    Σεισμική απόκριση λιμενικού κρηπιδότοιχου σε καθεστώς εδαφικής ρευστοποίησης: σύγκριση καταστατικών προσομοιομάτων

      Αργυρούλης Κωνσταντίνος, 2019

•    Μη γραμμική κινηματική αλληλεπίδραση εδάφους - πασσάλου

      Μισιρλής Παναγιώτης, 2018

•    Μη γραμμική αλληλεπίδραση πασσάλου - εδάφους - πασσάλου

      Ραδίμα Ιωάννη, 2018

 

Επιβλέπων: Αχιλλέας Παπαδημητρίου

•    Περί της ακρίβειας προσομοίωσης της αλληλεπίδρασης διάρρηξης ρήγματος-θεμελίου σε κοκκώδη εδάφη

      Δημουλά Μαρία, 2020

•    Αριθμητική προσομοίωση της αλληλεπίδρασης ρήγματος - κατασκευής σε ανισοτροπικό έδαφος

      Βαρελά Μαρία-Ανθή, 2018

 

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA