Διπλωματικές Εργασίες

ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Επιβλέπων: Γεώργιος Τσιαμπάος

 

 Ανάπτυξη υπολογιστικού προσομοιώματος των καταπτώσεων βράχων

      Μπαρδάκας Δημήτριος, 2017

Εργαστηριακή διερεύνηση της επίδρασης του βαθμού ρωγμάτωσης των πετρωμάτων στην ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων

      Καλλιμογιάννης Βασίλης, 2016

Διερεύνηση της επίδρασης του εδαφικού καλύμματος βραχωδών πρανών στις καταπτώσεις βράχων.

      Βατίστας Παναγιώτης, 2014

 

Επιβλέπων: Βασίλης Παπαδόπουλος

 

Τριδιάστατες παραμετρικές αναλύσεις για την εκτίμηση των καθιζήσεων επιφανείας λόγω αβαθών σηράγγων.

      Κοκκίνου Παναγιώτα, 2013

Επιφανειακές καθιζήσεις λόγω αβαθών σηράγγων.

      Νικήτα Ιωάννα-Παγώνα, 2012

Εκτίμηση των ακτινικών μετατοπίσεων της σήραγγας Ανθοχωρίου.

      Ανδρέας Σεραφής, 2011

Σήραγγα του Δρίσκου: αξιολόγηση των συγκλίσεων.

      Ειρήνη Κοντοπούλου, 2011

Αξιολόγηση συγκλίσεων της σήραγγας Ανθοχωρίου.

      Ευριδίκη Γιαμούζη & Σοφία Μπουζιάνη, 2010

Παραμετρική ανάλυση συγκλίσεων σηράγγων.

      Αικατερίνη Αρβανίτη, 2009

Αλληλεπίδραση πλαισιωτών φορέων και εδάφους σε περιοχές διελεύσεως αβαθών σηράγγων.

      Ελένη Μόκα, 2007

Εδαφικές μετατοπίσεις λόγω αβαθών σηράγγων.

      Χριστίνα Βασιλογιαννάκη, 2006

 

Επιβλέπων: Μιχάλης Καββαδάς

 

Διδιάστατη αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς του μετώπου εκσκαφής σηράγγων

Φέσσα Αλεξία, 2021

 Διερεύνηση της κατασκευής του σταθμού Αγ. Βαρβάρα της επέκτασης της γραμμής 3 Χαϊδάρι-Πειραιάς της Αττικό μετρό μέσω των στοιχείων παρακολούθησης συμπεριφοράς της γεωμηχανικής και δομητικής παρακολούθησης.

 Τζάρια Μαρία-Άννα, 2021

Αριθμητική διερεύνηση βαθιών διασταυρούμενων σηράγγων

     Στολάκη Χριστίνα, 2019

Αριθμητική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης πεταλοειδών δίδυμων σηράγγων

     Σωμαράκη Ευτυχία, 2018

Υπολογιστική διερεύνηση αλληλεπίδρασης δίδυμων σηράγγων 

      Μακατουνάκη Αικατερίνη, 2017

Διερεύνηση της ευστάθειας και παραμορφωσιμότητας του μετώπου σηράγγων λόγω μηχανοποιημένης εκσκαφής με χρήση τρισδιάστατων αριθμητικών αναλύσεων

      Κοντονίκας Φώτιος, 2016

Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής της ενεμάτωσης στη μηχανοποιημένη εκσκαφή σηράγγων

      Χόρτης Φίλιππος, 2016

Συμπεριφορά ανισότροπης βραχόμαζας σε σήραγγες με έμφαση σε κριτήρια αστοχίας.

      Παπαδαντωνάκης Εμμανουήλ, 2015

Διερεύνηση της συμπεριφοράς της σήραγγας Καλλιδρόμου σε περιοχές δυσμενών γεωλογικών συνθηκών.

      Ιωαννίδου Άννα, 2014

Διερεύνηση της στατικής επάρκειας τελικής επένδυσης σήραγγας από προκατασκευασμένα στοιχεία έναντι ρωγματώσεων.

      Πατεριανάκη Γεωργία, 2014

Μελέτη της επίδρασης του φαινομένου του ερπυσμού του γεωυλικού στη φόρτιση της τελικής επένδυσης σηράγγων.

      Δεσποτάκη Βενετία, 2012

Μελέτη της μεταφοράς των φορτίων της άμεσης υποστήριξης στην τελική επένδυση σηράγγων.

      Νικόλαος Μαριγούδης, 2011

Αριθμητική προσομοίωση της επίδρασης των δοκών προπορείας στην ευστάθεια του μετώπου αβαθών σηράγγων και της αλληλεπίδρασής τους με αγκύρια μετωπου.

      Βαρδής Ιατράκης, 2011

Μελέτη των φορτίων της τελικής επένδυσης σηράγγων μέσω τρισδιάστατων αριθμητικών αναλύσεων με έμφαση στο ύψος των υπερκείμενων γαιών.

      Μιχαήλ Τζανιδάκης, 2011

Μελέτη των φορτίων της τελικής επένδυσης σηράγγων και διερεύνηση της επίδρασης του ερπυσμού του γεωυλικού.

      Νικήτας Τσαγκαράκης, 2010

Διερεύνηση της επίδρασης βραχυχρόνιου ερπυσμού στη διάνοιξη σηράγγων.

      Φίλιππος Χόρτης, 2010

Μελέτη των φορτίων της τελικής επένδυσης αβαθών σηράγγων.

      Νόνικα Αντωνάκη, 2010

Μελέτη των φορτίων επί της τελικής επένδυσης για αβαθείς σήραγγες.

      Ιωάννα-Ειρήνη Μπαρμπάκου, 2010

Μελέτη των φορτίων της τελικής επένδυσης σε βαθιές σήραγγες.

      Ευτυχία Μοσχοπούλου, 2010

Μελέτη της τελικής επένδυσης των σηράγγων μέσω αριθμητικών και στοχαστικών αναλύσεων.

      Δημήτριος Λίτσας, 2010

Επιρροή του ερπυσμού του γεωϋλικού στην διάνοιξη σηράγγων. Εκτίμηση μηχανικών και ιξωδοελαστικών παραμέτρων του γεωϋλικού μέσω ανάστροφων αναλύσεων.

      Κωνσταντίνος Καλλιουδάκης, 2009

Διερεύνηση της επίδρασης βραχυχρόνιου ερπυσμού στην ευστάθεια του μετώπου και στην παραμορφωσιακή συμπεριφορά σήραγγας.

      Μαρία Δεμερούτη, 2009

Επίδραση ισχυρού υπερκείμενου στρώματος ισχυρού γεωυλικού στις παραμορφώσεις σε περιβάλλον πτωχής ποιότητας βραχόμαζας.

      Σταύρος Θεοδωράκης, 2008

Συγκριτική μελέτη κριτηρίων αστοχίας Mohr-Coulomb και Hoek-Brownκατά τη διάνοιξη σηράγγων.

      Γεώργιος Δρακουλάκης & Νικόλαος Ευαγγελίου, 2008

Επιρροή του ερπυσμού του γεωυλικού στις συγκλίσεις κατά τη διάνοιξη σηράγγων.

      Δημήτριος Λεκκάκης, 2008

Διερεύνηση της επίδρασης αγκυρίων fiberglass στην ευστάθεια του μετώπου εκσκαφής αβαθών σηράγγων.

      Βασίλειος Κουρεντζής, 2008

Μελέτη της επίδρασης της ερπυστικής συμπεριφοράς του γεωυλικού στην ένταση της τελικής επένδυσης σηράγγων και των αγκυρίων της προσωρινής υποστήριξης μέσω παραμετρικών αναλύσεων.

      Αικατερίνη Χατζηγεωργίου, 2007

Κατάρτιση απλοποιημένης μεθόδου για τον υπολογισμό της έντασης στην τελική επένδυση σηράγγων από τον ερπυσμό του γεωυλικού.

      Παναγιώτης Φίλιππας, 2007

Μελέτη ευστάθειας βραχωδών πρανών με εφαρμογή στοχαστικών μεθόδων.

      Ευτυχία Γρατσανίτη, 2007

Μελέτη της επίδρασης της ερπυστικής συμπεριφοράς του γεωυλικού στην ένταση της τελικής επένδυσης σηράγγων μέσω παραμετρικών αναλύσεων.

      Αλεξάνδρα Μήτση, 2006

Παραμετρική διερεύνηση ευστάθειας μετώπου σήραγγας.

      Γεώργιος Δελλής & Χρήστος Δρακόπουλος, 2006

 

Επιβλέπων: Αχιλλέας Παπαδημητρίου

 

Συσχέτιση φυσικομηχανικών ιδιοτήτων με δομικά χαρακτηριστικά τεκτονισμένων ασβεστόλιθων

Μαζιώτη Νεφέλη-Ζωή, 2022

 

Επιβλέπων: Βασίλης Μαρίνος

 Αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών της σήραγγας του τμήματος υπόγειας διάνοιξης του σταθμό μετρό "Περιστέρι" και συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων γεωτεχνικής παρακολούθησης κατά την κατασκευή.

Αρμάου Ανέζα, 2023

Γεωτεχνικά θέματα εκσκαφής αστικών σηράγγων με τις μεθόδους μηχανοποιημένης όρυξης και ΝΑΤΜ. Μια συγκριτική αξιολόγηση.

Δαραβάλης Δημήτριος, 2022

Επιρροή της τμηματικής διάνοιξης αστικών σηράγγων στην εκδήλωση των επιφανειακών καθιζήσεων

Προβόπουλος Νικόλαος, 2021

 

 

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA