Βασίλης Μαρίνος Επίκουρος Καθηγητής

Βασίλης Μαρίνος
email: marinosv@civil.ntua.gr
τηλέφωνο: 3749


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Συμπεριφορά βραχομαζών σε έργα μηχανικού, ως υπόγεια έργα, φράγματα, ευστάθεια πρανών: συνέργεια τεχνικής γεωλογίας και βραχομηχανικής. Τεχνική Γεωλογία-βραχομηχανική και σχεδιασμός σηράγγων, κατολισθήσεις: Επικινδυνότητα και διακινδύνευση, γεωκίνδυνοι κατά μήκος αγωγών φυσικού αερίου. Γεωτεχνικές ταξινομήσεις ασθενών και σύνθετων βραχομαζών, γεωτεχνικές βάσεις δεδομένων.

© 2017 Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering, NTUA